avatar
Куч
12437.46
Рейтинг
+4555.44

Нигора Жумаева

Мақолалар

Fanlar kesimida o‘tkaziladigan sho‘ba yig‘ilishlari uchun tavsiyalar Geografiya

Блог им. nigorcha
Geografiya fanini zamon talablari darajasida o‘qitish, darsning sifat va samaradorligini hamda o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni oshirish har bir o‘qituvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bunda o‘qituvchining ilg‘or peda¬gogik usullar, axborot-komunikatsiya texno¬logiyalari, internet tarmoq va boshqa zamonaviy vositalardan samarali foydalana olish malakasi muhim o‘ringa ega. Ana shulardan kelib chiqqan holda an’anaviy Avgust kengashlarining sho‘ba yig‘ilishlarida o‘qituvchilarga darsda qo‘llaniladigan usullar va vositalarni tanlashda dars mavzulari mazmunidan hamda fanning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqish, murakkab mavzularni o‘qitishda e’ti¬bor qaratilishi lozim bo‘lgan masalalar, ilg‘or pedagogik texno¬logiyalarning turli usullari (element¬lari)dan o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda foydalanish yuzasidan yo‘riqnomalar berish tavsiya etiladi.

Влияние перевода на качество речи студентов

Блог им. nigorcha
 Основным средством обучения речи и улучшения ее качества в традиционной методике считаются упражнения. Существует целый ряд концепций относительно того, как строить систему упражнений, в конечном итоге выводящих на речь. Здесь и деление упражнений на языковые и речевые, а также широкое оснащение упражнениями текстов, служащих основными источниками языковой информации. Тут и система работы в новых методических направлениях, основные звенья которой сводятся к запоминанию, закреплению данного речевого материала и его творческому воспроизведению.
 

“Иқтисодий билим асослари” бўйича фан ойлигини ўтказиш юзасидан тавсия.

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
 Ҳар бир жамиятнинг келажаги  унинг  ажралмас қисми  ва  ҳаётий зарурати бўлган  таълим  тизимининг  қай  даражада  ривожланганлиги билан белгиланади.Мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз  таълим тизимини  ислоҳ қилиш  ва  такомиллаштириш, янги сифат  босқичига  кўтариш, унга илғор  педагогик ва ахборот  технологияларини  жорий қилиш  ҳамда  таълим  самарадорлигини ошириш   муҳим  аҳамият  касб  этмоқда. 

География фани бўйича фан ойлигини ўтказиш юзасидан тавсиялар

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
 Фан ойлиги таълим муассасаларидаги ўқув тарбия жараёнининг замонавий талаблар даражасида бўлишини таъминлаш, фан ўқитувчиларининг педагогик маҳоратини ошириш, уларнинг ижодий изланишлари ва меҳнатларини рўйёбга чиқариш омилидир.
 Шуни айтиш лозимки, фан мутахассисларининг ўртасида  фанларининг ўзига хос хусусиятлари,  мураккаблиги, ўзлаштиришлик даражаси, ҳаётдаги ўрни ҳақида  турли хил фикр-мулоҳазалар баҳс-мунозарага айланган ўринлар мавжуд. Ташкил этилажак фан ойликлари эса бу йўналишга ойдинлик киритиш билан бирга, соҳадаги мавжуд ўзига хосликни, янгиликни намоён этади.
География фанини ўқитишда сифат-самарадорликни ошириш мақсадида умумий ўрта таълим мактабларида, туман (шаҳар) халқ таълими бўлимларида ва вилоят халқ таълими бошқармаларида фан ойлигини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

«Мустақиллик майдони- тинчлик рамзи» номли сурат асосида ҳикоя тузиш.

Мактабгача таълим
Мақсад:  Болаларни сурат бўйича мазмунли ҳикоя тузишга, суратдаги тасвирдан олдинги воқеаларни мустақил ўйлаб тузишга ўргатиш,  суҳбат пайтида фаол иштирок этишга ундаш, суратда акс эттирилган воқеаларни изчил  баён қилиш,  мавзу бўйича берилган саволларга тушуниб, қисқа ва тўлиқ жавоб бериш,  ўртоқларининг бераётган жавобларига эътибор бериш малакасини такомиллаштириш. Суҳбат давомида болалар қалбида  Миллий Армияга  нисбатан муҳаббат, миллий ғурур ҳиссини тарбиялаш.

Ўйинчоқларга қўйиладиган талаблар

Мактабгача таълим
Ўйин – бу боланинг маънавий дунёсига атроф-олам тўғрисидаги тасаввурлари ва тушунчалари сингиб кирадиган катта ёрқин кузгудир. Ўйинчоқ – бу боланинг ҳаётий йўлдоши, қувонч  манбаи ҳисобланади. Бу нафақат  ўйинчоқ жихоз бўлибгина  қолмасдан, балки бу дўст, болалар ўйинида шерик ҳисобланади, катталар назоратида ўйинчоқ таълим тарбиянинг асосий воситаларидан биридир. Ўйинчоқ-  бу ўйин учун мўлжаллаган, ҳаётий аҳамиятига молик бўлмаган  махсус нарсадир.

Shafqatli it

Кўнгил битиклари
Uyimiz katta yo'l yoqasida bo'lguchi edi. Qish kunlaridan birida ikkinchi qavatdagi deraza yonida gazeta o'qib o'tirardim, oldimda esa qahva. Shu payt ko'cha tomondan ingillagan ovoz eshitildi. Shunday ayanchli, shunday g'amnok ediki, gazetani ortiq o'qiyolmadim. Eshikni ochsam, jingala-jingala oq junli daydi bir kuchukcha turibdi. Meni ko'rishi bilan jonholatda ingray boshladi. Allaqayeri og'riyotganini sezdim. Tumshug'ini ostonaga qo'yib, iltijo bilan ko'zimga tikildi. Darrov yerdan ko'tarib olib, uyoq-buyog'iga razm solib ko'rdim. Bir oyog'i lat yegan bo'lsa kerak, qonayotgan ekan.

Ona tarbiyasi

Кўнгил битиклари
O'n yashar bola edim. Istanbulning Sulaymoniya mahallasida, ikki qavatli eski uyning bir xonasida oilamiz bilan ijaraga turardik. Targ'il bir mushugimiz bo'lardi. O'sha kezlari u bolalagan bo’lib, faqat bittasi tirik qolgan edi. Targ'il nechog'lik och qolmasin, uydagi narsalarga hecham ko'z olaytirmasdi. Aslida esa o'zi uchchiga chiqqan o'g'ri edi. Allaqayerlardan go'sht o'marib, uyga tashigani tashigan edi.

Ibratli tasodif

Кўнгил битиклари
O'sha o'qituvchimizning bir qarindoshi birinchi jahon urushi yillarida armiyada ofitser bo'lib xizmat qilgan ekan. O'sha odam kunlardan birida cho'lda ketayotib qiziq bir voqeaning guvohi bo'libdi.Tipratikan bilan yo'g'on bir ilon «jang» qilishayotgan bo'lib, hujum qilayotgan tomon asosan tipratikon bo'lib, u nuqul hamla qilar, har hamla qilganida o'tkir tikanlarini ilonning tanasiga sanchib olarkan.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar kitobxonligining xususiyatlari

Мактабгача таълим
 
 Bola yetti yoshga tulguncha atrofdagi hayotiy yangiliklarni tez ilg’aydigan bo`lib o`sa boshlaydi. Bu ishlarni faqat bolani kelajakka tayyorlash deb tushunish kamlik qiladi. Chunki bolalik – inson uchun navqironlik fasli hamdir. Insondagi salbiy va ijobiy fazilatlar xuddi shu davrda shakllana boshlaydi. Darhaqiqat, hamma narsa bolalikdan boshlanadi. Bolalikdagi har qanday taassurot xotiradan o`chmaydi. Demak, bolani kichkintoyligidan so`z san‘ati bilan sehrlash lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar hali kitob o`qishni bilmaydilar. Ular uchun  dunyo noma‘lum. Ularda ana shu noma‘lum narsalarni bilishga intilish, qiziqish kuchli bo`ladi. Bunda ota-onalar, bog’cha tarbiyachilari kata rol o`ynaydilar.

O`zbek bolalar adabiyotining o`ziga xosligi va taraqqiyot bosqichlari.

Блог им. nigorcha

Ijodkor xalq badiiy so`zning yosh avlod tarbiyasidagi kuchi va jozibasiga qadim zamonlardanoq ishongan. U o`zining eng noyob asarlarini so`z mo`‘jizasi bilan dunyoga keltirgan. Hali yozuv  nimaligini bilmagan vaqtlarda ham odamlar o`yin-kulgini, surat chizishni bilganlar. Xalqimiz orasidan buyuk iste‘dod sohiblari baxshilar, naqqoshlar, sangtarolar va roviylar yetishib chiqqanlar.Ularning asarlarida ko`hna tarix izlari,  xalq termalari, dostonlarida ona allalari va bola o`yinlarida saqlanib qolgan.Bolalar adabiyotining talim-tarbiyaviy vazifalari.

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан

Barkamol avlodni tarbiyalash mustaqqil O’zbеkistonimiz oldida turgan eng muhim vazifalaridan biri bo’lib qoldi. Bu masala «ta'lim to’g’risida»gi Qonunda ham,»Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» da ham, yurtboshimizning majlislarda, sеssiyalarda qilgan ma'ruzalarida ham alohida ta'kidlanmoqda. Dеmak,barkamol avlod tarbiyasida badiiy adabiyot, ayniqsa,bolalar adabiyoti katta rol o’ynaydi.
Bolalar adabiyoti so’z san'ati va tarbiya vositasidir. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularni yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yosh kitobxonlar qalbida  o’y fikrlar uyg’otadigan, yorqin obrazlarga boy, yuksak g’oyalarga, ulkan va porloq ishlarga ilhomlantiradigan bo’lishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi kеrak.

Таълим муассасалари бошқарувида иқтисодий саводхонлик

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
Таълим муассасаларини бошқаришда раҳбар ходимларнинг иқтисодий масалаларни  билишлари ва уларни тўғри ҳал эта олиш учун зарур замонавий билим, кўникма, малакаларни эгаллашлари ҳамда тегишлича амалий тажрибага эга бўлишлари ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Бу масалани ҳал этиш  таълим муассасаларида  молия-хўжалик  фаолиятини амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ олиб боришни таъминлаш билан бирга, таълим муассасаларини  бошқариш сифати ва самарадорлигини оширишга ҳамда уларни иқтисодий жиҳатдан ривожлантириб ва мустаҳкамлаб боришга хизмат қилади.

Она тили ва адабиёт фанларини ўқитиш методикаси: бугуни ва келажаги

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
Жаҳон мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида, айниқса, интеллуктуал ривожланишида ХХI аср катта ўзгаришларга бой давр бўлмоқда. Тараққиёт ўз ортидан таълимни эргаштириб, ўзига янада катта эътибор талаб этмоқда. Ушбу жараёндаги мавжуд муаммоларни ҳал этишда бугун кадрларни ўқитиш ва малакасини ошириш долзарб масалалардан бирига айланди. Бу ўз навбатида ўқув дастурлари ва режаларини ишлаб чиқиш, таълим  жараёнини ташкил этишда янгича ёндашувларни талаб этмоқда.
Мактаб таълимини ривожлантириш, айниқса, таълим жараёнини мақсадли ташкил этишда педагогнинг бошқарувчилик маҳорати асосий омиллардан биридир. Чунки педагог қанчалик билимдон бўлса, ўз ишини севса, янги самарали тажрибаларни эгаллаш устида тинимсиз ишласа, ўзи янгиликлар ижод этиш учун изланса, унинг дарсида таълимнинг самараси юқори бўлиши шак-шубҳасиз. Педагогнинг мана шундай хислатларини оширишда, касбий маҳоратини бойитиб, янгилаб боришида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимининг ўрни беқиёсдир. Педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими янги тартибда ҳар бир педагогнинг ўз эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда танлаб олиш мумкин бўлган малака ошириш турларини белгилаб чиққанлиги билан таълим самарадорлигини оширишда юқори натижаларга эришиш учун замин яратади.

Педагогнинг малака оширишга бўлган эҳтиёжини қаерда, ким ва қандай қилиб аниқлайди?

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
 Педагогнинг малака оширишга бўлган эҳтиёжини аниқлаш, унинг малакасини оширишни ташкил қилишдаги энг асосий вазифа ҳисобланади ва у педагогнинг касбига оид билимига, малака ва кўникмаларига қўйиладиган шу куннинг талабларини (малакавий талабларни) ишлаб чиқилганлиги билан боғлиқ бўлади. Эҳтиёж, бу — педагогнинг билимидаги, кўникма ва малакасидаги  айнан шундай талабларга нисбатан аниқланадиган бўшлиқ (етишмовчилик)ни тўлдиришга бўлган зарурат эканлигини қайд этиб, педагогнинг малакасини ошириш айнан шундай эҳтиёжни қондиришга қаратилган бўлиши кераклигини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Таълим сифати ва самарадорлигида болага дўстона муносабатнинг аҳамияти

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
                                                 
Таълим сифати ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган, назарий ва амалий асосларга эга бўлган иш усуллари орасида мактабда болага дўстона муносабатни таъминлаш алоҳида ўрин тутади.
Бу йўналишда сўнгги йилларда таълим – тарбия соҳасида қўлланиб келаётган болага дўстона муносабатдаги мактаб тушунчасининг мазмун – моҳияти мактаб томонидан бола ҳуқуқларини кафолатлаш ва бола шахсининг соғлом бўлиши, унинг ҳар томонлама уйғунлашган ҳолда камол топишига эришиш ҳамда боланинг ақлий, маънавий, ахлоқий, жисмоний ўсиши билан боғлиқ барча имкониятларини тўлиқ ривожлантириб бориш учун энг қулай шароитлар яратишдан иборат.
Болага дўстона муносабатдаги мактаб тамойиллари мактабни бошқариш ва ўқув-тарбия жараёнини ташкил қилиш билан боғлиқ барча соҳага жорий қилинади ва унинг натижасида ўқув машғулотларида барча ўқувчиларнинг фаол иштирок этишларини ҳамда қизиқишларини оширишни таъминлаш учун қулай имкониятлар яратилади.

Таълим тизимида узлуксизликни таъминлашнинг айрим жиҳатлари

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
Инсониятнинг глобал муаммолари, аҳоли сонининг ўсиши ва тараққиёт, соғлом турмуш тарзига ўргатиш, аҳлоқий қадриятларни ва фаол фуқарони тарбиялаш каби муҳим масалалар шу куннинг долзарб вазифаларидир. Бу масалаларнн ечишда асосий калит бу – таълимдир. Таълим – келажакни қуришда жамиятда мавжуд энг самарали восита саналади. Таълим барча муаммоларнинг ечимларини топа олмайди, аммо у муаммоларни ечишга қаратилган барча ҳаракатларнинг ажралмас қисми бўлиши лозим. Бунда жамиятнинг барча соҳаларини малакали мутахассислар билан таъминлаш, барчага соғлом ва мазмунли ҳаёт кечириш учун зарур шароитларни яратиш, ҳаммани бирдек атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ахборот билан таъминлаш масалалари биринчи галдаги вазифалардир.

Янги инсонни вояга етказишда ўқитувчининг педагогик маҳорати муҳим омилдир

Таълим ва тараққиёт
Илм-фан
Янги инсонни вояга етказиш замонавий демократик жамият-янги  ҳуқуқий давлат қуришнинг муҳим омили ҳисобланади. Янги инсон тушунчаси  мустақиллик тафаккурига эга, мустақилликни  мустаҳкамлаш, асраб-авайлашга муносиб ҳисса қўшадиган, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқ, халқнинг номоддий маданий меросини асраб — авайлай оладиган, ўз нуқтаи назарига эга бўлган, ақлан етук инсонни назарда тутади. Янги инсонни вояга етказиш орқали янги авлод кадрлари шаклланади-буни биз унутмаслигимиз даркор.

Ўқитувчиларда тадқиқот фаолияти кўникмаларини шакллантириш- инновацион жараёнлар самарадорлигини таъминлашдаги муҳим омил

Блог им. nigorcha
Таълимни ривожлантиришнинг стратегик режаларини тузишда асосий эътиборни  ўқитувчиларнинг у ёки бу асосда ижодий фаолият юритишларига қаратиш лозим. Бу ўқитувчиларнинг касбий қизиқишлари кўламини кенгайишига, яъни методик йўналишда, назарий йўналишларда психологик-педагогик ва фундаментал  тадқиқотлар олиб боришига  имконият яратади, ўқитувчининг инновацион фаолиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди.